top of page
כיצד לבחור נכון בין רבית משתנה לקבועה

המדריך המלא לסוגי ריביות

ריביות במשכנתא באילת

נושא מהותי בעולם המשכנתאות הוא הכרה של מגוון הריביות/המסלולים הקיימים, הבנה של המסלולים השונים וידיעה של הגבלות בנק ישראל לגבי כמה אפשר לקחת בכל מסלול יעזור לכם לבנות תמהיל משכנתא נכון בשבילכם במקום לסמוך בעניים עצומות על הבנקאי שהדבר העיקרי שהוא חושב עליו הוא רווחיות הבנק.

בנק ישראל קבע מספר נהלים מנחים (הגבלות) הנוגעים לגובה האחוזים שניתן לקחת בכל מסלול במשכנתא, ההנחיות הן:

 • מקסימום 33% מסכום המשכנתא יכול להיות בריבית שתקופת השינוי/עדכון הוא עד 5 שנים.

 • 67% מסכום המשכנתא בריבית שתקופת השינוי/עדכון הוא 5 שנים ומעלה כאשר לפחות 33% מהמשכנתא חייב להיות בריבית קבועה (צמודה או לא צמודה).

מסלול  "ריבית קבועה לא צמודה":

הריבית במסלול זה אינה משתנה לעולם, כמו כן אין צמדה למדד המחירים לצרכן (אינפלציה), כלומר אין השפעה חיצונית על ההחזר החודשי, מתחילים עם גובה החזר מסוים ועד יום התשלום האחרון החזר לא משתנה.

מאפייני המסלול

 • ההחזר החודשי אינו משתנה לעולם.

 • הריבית גבוהה יחסית לשאר המסלולים, כלומר ההחזר החודשי גבוה(מגלם בתוכו את צפי האינפלציה).

 • בעת פירעון מוקדם של חלק זה במשכנתא ייתכנו קנסות.

מסלול זה מתאים לאנשים שונאי סיכון שמחפשים יציבות וביטחון בהחזרים .

ריבית קבועה צמודת מדד:

הריבית במסלול זה כמו קודם אינה משתנה במהלך כל תקופת ההלוואה אך קרן המשכנתא או במילים אחרות יתרת סכום המשכנתא חשופה באופן ישיר לשינוי מדד המחירים לצרכן שבמשך הזמן עולה, כך שבמהלך חיי המשכנתא התשלום החודשי עולה.

מאפייני המסלול

 • הריבית קבוע ולעולם לא משתנה.

 • ההחזר החודשי מושפע משינויים במדד המחירים לצרכן (אינפלציה) ובמשך הזמן ההחזר החודשי עולה

 • הריבית נמוכה מהריבית בסעיף הקודם כך שהתשלום החודשי ההתחלתי נמוך יותר בהתחלה.

 • בעת פירעון מוקדם של חלק זה במשכנתא יתכנו קנסות.

מסלול זה מתאים לאנשים שלא אוהבים סיכון, מעדיפים החזר חודשי נמוך בהתחלה, אנשים בתחילת הקריירה בעלי בהכנסה עם פוטנציאל לעלייה ויכולים להתמודד עם עליית תשלומי המשכנתא.

ריבית משתנה צמודת מדד:

קיימים שלושה מסלולים נפוצים בריבית זו: משתנה כל שנה/שנתיים וחצי וחמש שנים.

במסלולים אלה ההחזר החודשי מושפע בשני מקרים:

 1. הריבית מתעדכנת אחת לתקופה על פי שינוי הריבית במסלול באותו היום (יכול לעלות או לרדת)

 2. קרן המשכנתא או במילים אחרות יתרת סכום המשכנתא חשופה באופן ישיר לשינוי מדד המחירים לצרכן (אינפלציה) שבמשך הזמן עולה.

מאפייני המסלול

 • ריבית התחלתית זולה.

 • גובה הריבית משתנה אחת לתקופה ( ע"פ המסלול שנבחר).

 • ההחזר החודשי מושפע משינויים במדד המחירים לצרכן (אינפלציה).

 • ישנם תאריכי פירעון מוקדם ידועים מראש ללא קנסות.

מסלול זה מתאים לאנשים שאוהבי סיכון וצופים לגידול בהכנסות מאחר וההחזר החודשי מושפע ועלול לגדול משני כיוונים, הראשון חשיפה חודשית למדד מחירים לצרכן (אינפלציה) והשני חשיפה לשינוי התקופתי (ככל שתקופת העדכון קצרה יותר כך הסיכון גובר). המסלול מיועד גם לאנשים שעתידים לקבל כספים אחת לתקופה כמו בונוסים, קופות השתלמות שנפתחות שמתכננים לסלק בעזרתם את המשכנתא בלי להסתכן בקנס או במקרים שההכנסה העתידית שלהם אמורה לעלות באופן משמעותי ומעוניינים באפשרות מחזור בעתיד.

ריבית משתנה כל 5 שנים לא צמודה

במסלול זה ההחזר החודשי משתנה פעם ב-5 שנים (יכול לעלות או לרדת), אין צמדה למדד המחירים לצרכן ( אינפלציה) ובנקודת עדכון ניתן לפרוע ללא קנסות.

מאפייני המסלול

 • ריבית התחלתית לא זולה (מגלמת בתוכה כבר מדד).

 • הריבית משתנה אחת ל5 שנים.

 • ישנו תאריך פירעון מוקדם ידוע מראש ללא קנסות.

 • אין הצמדה למדד.

מסלול זה מתאים לאנשים שמנהלים סיכון, שכן הריבית נשמרת לתקופה של חמש שנים ומצד שני אינו חשוף לשינוי חיצוני של מדד מחירים לצרכן. אנשים בעלי פוטנציאל הכנסה גבוה שעתידים לקבל כספים אחת לתקופה כמו בונוסים, קופות השתלמות שנפתחות וכו' ומתכננים לסלק בעזרתם את המשכנתא בלי להסתכן בקנס או מעוניינים באפשרות מחזור בעתיד.

ריבית מסלול הפרים:

במסלול זה הריבית מתעדכנת פעם בחודש,  ההחזר החודשי אינו מושפע משינויים במדד המחירים לצרכן (אינפלציה) וניתן לפרוע אותו מתי שרוצים.

מאפייני הריבית

 • ריבית נמוכה.

 • הריבית מתעדכנת אחת לחודש

 • ההחזר החודשי אינו מושפע משינויים במדד המחירים לצרכן (אינפלציה).

 • בכל עת ניתן לפרוע חלק זה במשכנתא ללא קנס.

מסלול זה מתאים לאנשים שאוהבים סיכון ברמה גבוהה מאחר ותקופת העדכון היא חודשית, מתאימה לבעלי הכנסה גבוהה מכיוון שההחזר צפוי לעלות. אנשים שמקבלים כספים אחת לתקופה כמו בונוסים, קופות השתלמות שנפתחות ומתכוונים לסלק בעזרתם את המשכנתא בלי להסתכן בקנס.

מסלולי מט"ח (דולר/אירו):

במסלול זה הריבית מתעדכנת אחת לשלושה,שישה ושנים עשר חודשים. קרן המשכנתא וההחזר החודשי מושפע משני מקורות, הראשון הוא שער החליפין, השני הוא ריבית הלייבור.

מאפייני המסלול

 • ריבית נמוכה.

 • ריבית מתעדכנת אחת לתקופה (שלושה/שישה ושנים עשר חודשים).

 • ההחזר החודשי מושפע משינוי שער החליפין.

 • פירעון מוקדם ללא קנס אך יתכן שער חליפין גבוה.

מסלול זה מתאם לאנשים שאוהבים סיכון גבוהה מאוד מאחר וההשפעה על ההחזר ויתרת הקרן תלויה בשער הלייבור ושער חליפין, מיועד לבעלי הכנסה במט"ח או אנשים בעלי הכנסה גבוה שיכולים להתמודד עם שינויים שמקבלים כספים אחת לתקופה כמו בונוסים, קופות השתלמות שנפתחות ומתכוונים לסלק בעזרתם את המשכנתא בלי להסתכן בקנס (יתכן ותהיה תוספת עכב שער חליפין גבוהה).

לא בטוחים איזה ריבית נכונה ביותר בתיק המשכנתא שלכם? צרו קשר כאן

bottom of page